سیناچینی | افتخارات
واحد نمونه کیفی در سطح ملی-1389 صادر کننده نمونه کشوری-1381 صادر کننده نمونه کشوری-1388 واحد برتر در حوزه استاندارد-سازمان ملی استاندارد ایران
صادر کننده نمونه کشوری-1393 صادر کننده نمونه کشوری-1379 واحد نمونه از سوی انجمن کاشی و سرامیک ایران صادر کننده نمونه کشوری-1392
واحد نمونه کیفی در سطح ملی-1389
صادر کننده نمونه کشوری-1381
صادر کننده نمونه کشوری-1388
واحد برتر در حوزه استاندارد-سازمان ملی استاندارد ایران
صادر کننده نمونه کشوری-1393
صادر کننده نمونه کشوری-1379
واحد نمونه از سوی انجمن کاشی و سرامیک ایران
صادر کننده نمونه کشوری-1392