سینا چینی،دوستدار محیط زیست
از همان ابتدای فعالیت ، احترام و تعهد به محیط زیست جزو اصلی وظایف و مسولیتهای سینا چینی قرار گرفت تا جایی که با دریافت گواهینامه زیست محیطی ،در ساماندهی محیط کار و جلوگیری از آلودگی آن ، ایجاد ارتباط بهتر با نهادهای قانونی و رعایت مقررات زیست محیطی ، کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع ، پیشگیری از آلودگی محیط زیست در سراسر چرخه حیات محصول ، حفظ منابع طبیعی ، ایمنی و بهداشت،مدیریت پسماندها،کاهش مصرف منابع بازیافت، توسعه پایدار و اثبات تعهد سازمان به مسولیت اجتماعی، قدمهای اصولی در چهارچوب استاندارد های ملی و بین المللی برداشته است.